EXECUTIVE COMMITTEE
Chair  NARUSE, Ichiro (Nagoya Univ.)
Vice Chair  ITAYA, Yoshinori (Gifu Univ.)
 Secretary General   TAKAHASHI, Shuhei (Gifu Univ.)
Member  MIYASAKA, Takeshi  (Gifu Univ.)
 KOMIYAMA, Masaharu  (Gifu Univ.)
 KAMBARA, Shinji  (Gifu Univ.)
 KOBAYASHI, Nobusuke  (Gifu Univ.)
 NISHIDA, Satoshi  (Gifu Univ.)
 SUAMI, Akira  (Gifu Univ.)
 KOBAYASHI, Yoshinari  (Gifu Univ.)
 ASAHARA, Makoto  (Gifu Univ.)
 HAYAKAWA, Yukio  (Gifu Univ.)
 KASAHARA, Jiro  (Nagoya Univ.)
 YOSHIIE, Ryo  (Nagoya Univ.)
 MATSUOKA, Ken  (Nagoya Univ.)
 UEKI, Yasuaki  (Nagoya Univ.)
 KAWASAKI, Akira  (Nagoya Univ.)
 WATANABE, Hiroaki  (Nagoya Univ.)
 ISHINO, Yojiro  (Nagoya Inst. Tech.)
 SAIKI, Yu  (Nagoya Inst. Tech.)
 NAKAMURA, Yuji  (Toyohashi Univ. of Tech.)
 OGUCHI, Tatsuo  (Toyohashi Univ. of Tech.)
 MATSUOKA, Tsuneyoshi  (Toyohashi Univ. of Tech.)
 YAMAZAKI, Takuya  (Toyohashi Univ. of Tech.)
 KANNO, Nozomu  (Meijo Univ.)
 HIRASAWA, Taro  (Chubu Univ.)
 TOMODA, Terutoshi  (SOKEN Inc.)
 NAKATA, Koichi  (TOYOTA MORTOR Co.)
 MIYAGAWA, Hiroshi  (Toyota Central R&D Labs., Inc.) 
 TAMURA, Moriyoshi  (TOHO GAS Co., Ltd.)
 YAMAMOTO, Masayuki  (METAWATER Co., Ltd.)
 TERAJI, Atsushi  (Nissan Motor Co., Ltd.)
 SUZUKI, Sayaka  (NRIFD)


SECRETARIAT
 Address   Department of Mechanical Systems Engineering,
 Graduate School of Engineering, Nagoya University 
 Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8601, Japan
Tel.  +81-52-789-2710
E-mail sympo59@combustionsociety.jp